سلسه درس هایی بر محور کتاب «نظریه تفسیر متن»

جلسه اول

Details
19 2
1,313 views

جلسه دوم

Details
18 1
1,249 views

جلسه سوم

Details
18 1
1,228 views

جلسه چهارم

Details
18 1
1,219 views

جلسه پنجم

Details
18 2
1,205 views

جلسه ششم

Details
18 2
1,238 views

جلسه هفتم

Details
20 2
1,226 views

جلسه هشتم

Details
18 2
1,251 views
Details
4,801 views
8 media